Köpvillkor

Köp/säljvillkor/Sekretesspolicy
 

Generellt
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Konsumentköplagen, Distansavtalslagen samt Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver..

Beställning
Beställningar sker via telefonbokning eller vår hemsida Allbutiken.se. I och med beställning godkänner köparen Allbutiken.s köpvillkor. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Allbutiken polisanmäls.


Betalningssätt
Fakturabetalning:

När vi genomfört uppdraget hos er som kund, kommer ni att mottaga en faktura av oss. Allbutiken förbehåller sig rätten att närsomhelst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar en tjänstebokning som redan är bokad eller betald


Priser
Alla priser är angivna inklusive moms och eventuellt RUT-avdrag. Moms ingår alltid i våra tjänster. Om kund mot förmodan inte har rätt till RUT-avdrag ger det Allbutiken rätt att justera priset efter det. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner.

För uppdrag till företag, gäller priser från 798:- ex.moms.
Resor inom Kinna, Skene, Örby ingår alltid I priset. Vid längre sträckor tar vi ut milersättning om 0,5 gånger timpriset för varje påbörjad timme.

 
Företag med fakturabetalning
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% på utstående belopp, från förfallodagen räknat.
Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat namn.

Avbokning av tjänst.
Allbutiken reserverar sig för eventuella fel i priser och produktinformation som finns på hemsidan. Du har möjlighet att annullera ditt köp av Allbutiken.s tjänst upp till 24h innan planerat utförande. Du har även möjlighet att omboka ärendet 1 gång upp till 24h innan planerat utförande. Allbutiken som tillhör Allbutiken-KPDT följer dessutom distans- och hemförsäljningslagen men du som kund avsäger dig rätten till ångerrätt upp till 1 dag innan planerat utförande, då tjänsten räknas som administrativt påbörjad. Vill du avboka din tjänst inom ramarna av annullering skickar du ett e-post med ditt för- och efternamn, eventuellt personnummer vid RUT, samt telefonnummer. Vid påbörjat eller avslutat arbete görs inga återbetalningar. Uteblivet besök utanför ramarna för ombokning eller annullering debiteras 399 kr utan möjlighet till RUT-avdrag.

Garantier
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för plomberad programvara, förbrukningsartiklar (t.ex. bläckpatroner) samt vissa typer av komponenter såsom fläktar. I de fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver två års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på varan redan vid leveranstillfället.

Returer
Kunden ansvarar för att varan emballeras såsom varan levererades.
Varor vilka levereras från oss i ESD-emballage (antistatskyddat) skall även returneras till oss i ESD-emballage.
Vidare skall varan insändas i stötskyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari varan placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stötskyddande emballage.
PC skall återsändas i det emballage vilken varan var förpackad i vid leverans ifrån Allbutiken, eller emballage med motsvarande funktionalitet.
Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden för fraktutlägg motsvarande Postens postpaket, detta gäller endast i de fall returen faller under normalt garantiärende.
Returer gällande garanti, eller reklamation, där varan inte är behäftad med garantifel eller där otillräcklig felbeskrivning inte medföljt kommer att återsändas till kunden och en avgift på 400:- exkl. moms (500:- inkl. moms). Detta för att täcka våra kostnader för felsökning och hantering. Kostnaden för frakter tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara inte finns.
Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte Allbutiken ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.

Ångerrätt 

Varan måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även varans eventuella emballage och programvaror. Varan får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges.
Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I de fall en tjänst, efter överenskommelse med kunden, påbörjas inom tiden för ångerrätten mister kunden rätten att åberopa denna lag.
Begäran om ångrat köp skall göras via mail eller telefon till Allbutiken.
Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej.
Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-80 % av varans värde.
Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit varan.

Undantag för vissa produkter

Vissa produkter är undantagna från ångerrätt. Det innebär att du inte har rätt att returnera dessa produkter. När ångerrätten inte gäller framgår det vid produkten på Webbplatsen. De produkter som är undantagna är:

  • Produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller annars fått en tydlig personlig prägel.
  • Produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och du har brutit förseglingen.
  • Förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och du har brutit förseglingen.
  • Lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

 

Outhämtade försändelser
Frakt och hanteringskostnad för outlösta paket (eller annullerad order) debiteras med 20% av ordervärde och fraktkostnad dock minst 300 kr exkl. moms.
I förekommande fall debiteras även montering och demontering av beställt system, normalt ca 400-600 kr exkl. moms.
Avgiften vi tar ut skall täcka de kostnader vi belastats med i samband med hanteringen av outhämtad order.


Skadade försändelser.
Om en vara/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på varan, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Kopia på Posten skriftliga reklamation mailas till oss.

Informationsförlust
Allbutiken kan inte hållas ansvarig vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.
Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte Allbutiken ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.

Tryckfel etc.
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Tvist
Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgöres som regel i domstol.

Force majeur

Skulle Allbutiken vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Allbutiken fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade varor.

Sekretesspolicy

Personuppgifter:

För att du skall kunna genomföra ett köp av Allbutiken behöver vi ditt namn, adress, (personnummer vid arbete med RUT), mobilnummer och e-post.

Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal vi ingår. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig Tjänsten.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Denna historik raderas efter tio år.

För olika ändamål kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter det handlar om och syftet med dessa beskrivs här i sekretesspolicyn.

Dina rättigheter:

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Allbutiken.se har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Information skall utlämnas/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska informationen utlämnas i vanlig elektronisk form.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss.

Du har rätt att skicka klagomål till Dataskyddsförordningen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

Arkivering av personuppgifter:

Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 7 år, men för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen, köplagen och Allbutiken.se:s försäljningsvillkor, lagrar vi köphistorik i 10 år.

Utlämning av varor:

Vi samarbetar med Postnord för transport av varor. Vi utlämnar personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress.

Betalningslösningar:

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar, är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

Personuppgifter till tredje part:

Allbutiken.se kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke.

Ändringar i policyn:

Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

Kontaktinformation:

Om du vill att Allbutiken.se skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Allbutiken.se skall utlämnas, så kontakta oss via e-post Info@ Allbutiken.se

Postadress:

Allbutiken

511 56

Kinna, Sverige

Senast ändrad: 2023-07-07